Vyberte stránku

Členský klub PlatforMAAT

klubová podpora na bázi legitimního členství a recipročně prospěšného vztahu

klub s komplexní holistickou podporou a alternativním způsobem uchopení a řešení tíživých problémů a sporů, které plynou z nevědomostí či manipulací pokřiveného myšlení a chování vůči sobě i druhým a porušování universálního řádu Bytí jako Celku a jeho principů,
na nichž funguje přirozeno-právní věda a výkon holistické spravedlnosti

Co unikátního klub přináší ?

PlatforMAAT nabízí svým členům komplexní podporu se škálou praktických nástrojů, s jejichž pomocí mohou procházet vědomou transformací a harmonizací svého systému vědomí a primárního vztahu k Bytí jako Celku (jež se promítá do vztahu k sobě a druhým) podle svých vlastních možností, aktuálních potřeb a reálných schopností tak, aby členové touto transformací lidského Vědomí a harmonizací svého fungování ve společnosti procházeli co nejšetrněji vůči své bytostné podstatě (bez vyvolávání či vedení bojů a konfliktů, které vznikají z vnitřních odporů) tak, aby v sobě vědomě probouzeli “universální lidství” při současném respektování svojí  jedinečnosti (silných a slabých stránek) osobnosti člověka.

 

 

Co je nosnými idejemi a premisami pro vytvoření klubu, které podpoříte?

Podporovat přirozené lidství  

Podporovat jednotné (universální) zájmy a universální hodnoty a kvality lidství včetně  neporušitelných, nezrušitelných, nezcizitelných a nepřevoditelných (tedy nezadatelných) přirozených lidských práv na jiného jedince, které může každý jedinec vykonat toliko sám za sebe, přestože tvoří součást jednoho Bytí Celku.

Obrozování lidství
a neporušitelnosti lidských práv skrze jejich výkon
 

 

Zasazovat se o uznání hodnoty lidství v každém lidském jedinci o znovu obnovení nezcizitelnosti jeho přirozených/vrozených práv, jež každému jedinci náleží (nikoliv však jako odměna, privilegium, úsluha či odměna za jeho poslušné či jinak korektní chování ve společnosti, ve které žije), ale přirozeně z titulu jeho vrozeného lidského původu a podstaty a bez ohledu na jeho fyzikální vnější znaky, pro které nesmí být nikým diskriminován, ani nucen k plnění takových povinností, které jsou mu ukládány proti jeho vědomému souhlasu a v rozporu s legitimitou umělé autority.

 

Poukazovat na zneužívání pravidel proti lidskosti

 Možnosti a výhody členství (které nejsou podstatou či jsou nad rámec ničím nepodmíněných přirozených lidských práv) se budou spravedlivě promítat do konkrétního typu členství, které bude pravdivě odrážet praktický přístup či postoj, chování a tvořivou činorodost daného člena a tím mu férově nastavovat zrcadlo, jak reálně projevuje či neprojevuje svoje kvality lidství a funguje v rámci celku. 

Osvětová činnost

Šířit povědomí o autonomii lidské bytostné podstaty (se kterou se pojí přirozené právo lidského jedince rozhodovat se v souladu s touto svojí podstatou, nikoliv podle vnucované a manipulující vůle jiných jedinců), jakož i povědomí o hranicích svébytného tvoření ve vztahu k ostatním bytostem, jakož i o přirozeném zákazu škodění a jednání na úkor jiných bytostí či jakékoliv ubližování, které je projevem nespravedlivého nucení či donucování, pokud adekvátně nevede k zastavení a nápravě průkazného škodlivého chování člověka, jímž škodí jiným bytostem

 

Vytvářet prostor
a podmínky pro vyvážený rozvoj lidství 

Vyvářet pro členy důvěryhodný a bezpečný prostor, který bude přístupný každému člověku, který souzní, dobrovolně přistoupí a neporušuje Etický kodex PlatforMAAT. Pro přistoupení do klubu není rozhodnou skutečností rozlišování jedinců podle vnějších znaků jejich osobnosti včetně jejich finanční situace, ale podle jejich reálného skutečného chování v klubu a dodržování základních (universálních) hodnot a kvalit lidství, které jsou jednotné pro všechny lidské jedince rovnocenně bez rozdílu včetně přijímání svojí svébytné odpovědnosti za svá nevyžádaná a svévolný rozhodnutí a činy.

Podpora a vedení k praktickému výkonu neporušitelných přirozených lidských práv včetně práva na svoji obranu

Zajišťovat komplexní podporu pro praktický výkon přirozených práv členů v duchu, který respektuje a vychází z universálního řádu a jeho principů, potažmo jemu podřízeného přirozeného práva, které jsou z jejich podstaty nadřazeny pozitivnímu právu a jeho pravidlům, která určují nepřirozené (člověku uměle se nadřazujících) z titulu státní a veřejné autority.

Poskytování vedení a podpory členům při výkonu přirozeného práva na svoji přirozenou obranu proti zneužívání autority k potláčení a omezování lidství a svébytném vykonávání bytostných práv, které se děje skrze ukládání povinností s nimi kolidující.

Co bude klub poskytovat za podporu členům?

Online edukační přednášky a výklady

Vhledy z pohledu obecně platných principů a pravidel   

 

Rozhovory, debaty a diskuse

 

Klubová holistická poradna za vstupenky

Hodinový holistický právní servis pro jednotlivce i skupiny

 

Edukační pobyty pro jednotlivce i skupiny 

 

Ucelené řešení (servis s pobytem) ve formě balíčků za fixní hodnotu

 

Ucelené řešení na míru (servis s pobytem) 

Hlasování členů klubu

 

Podpora na realizaci
klaubu platforMAAT

Podpoříte-li svým darem vytvoření klubu (ve formě e-portálu), můžete obdržet výměnou za svůj dar MAAT tokeny (v poměru 1:1), které budete moci posléze jako základní člen čerpat za konkrétní podporu v klubu.

Dar jako podporu realizace klubu PlatforMAAT, je potřeba označit jako dar na PlatforMAAT, aby bylo možné dar převést na MAAT tokeny, za které budete moci čerpat v budoucnu podporu.

Bankovní spojení:

3333666699/2010  (fio banka)

IBAN:CZ1520100000002600603672

SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX