PlatforMAAT

 

Platforma zaměřená na harmonické fungování lidského jedince/bytosti v lidském společenství, jehož je členem či příslušníkem.

 

Tvůrkyně platformy

V rámci této mojí tvůrčí aktivity tvořím informační a edukační autorská díla zaměřující se na zachování a obrozování “autonomního = svrchovaného postavení živého člověka/lidského jedince a ochrany jeho “lidství”, který je podle zákona příslušníkem či členem určitého lidského společenství fungujícího jako “korporace s veřejnopráním prvkem” (např. jako zájmové, profesní či stavovské komory, obce, kraje, stát), ve vztahu k tomuto společenství, resp. ve vztahu k jedincům, kteří ho právně zastupují.

“PlatforMAAT” jako “webová platforma” zpřístupňuje “účastníkům harmonizačních programů” v rámci příslušné členské sekce podle typu jejich členství či příslušnosti k danému společenství (korporaci) veškeré materiály a podklady tvořené v rámci těchto programů.

Nabídka holistických harmonizačních programů pro vybraná společenství (MAATčin)

Skupinová/komunitní podpora poskytovaná v rámci “MAATčinných/harmonizačních programů” zaměřených na vědomou harmonizaci právního vztahu existujícího mezi příslušníky či členy určitého společenství (korporace) a jedinci zatupujícími toto společenství (korporaci).

Aktuálně nabízím tyto “skupinové holistické harmonizační programy” zaměřené na “systémovou harmonizaci” právního vztahu existujícího mezi příslušníky či členy určitého společenství lidských jedinců, kteří jsou členy či příslušníky tohoto příslušenství (fungujícího právně jako určitá korporace veřejnoprávního, stavovského či profesního a/nebo územního charakteru (jako je stát ČR, stavovské či profesní komory, obce nebo kraje) s pomocí universální metody “Holistické spravedlnosti”.

Harmonizační program pro občany České republiky

MAATčin harmonizační program pro státní příslušníky (občany) ČR se zaměřuje na “harmonizaci” (narovnání) pokřiveného právního vztahu se státem ČR (korporací), které nejsou ze strany těchto příslušníků či členů uzavírány nebo udržovány z vlastní svobodné vůle (tj. dobrovolně), ale na základě “zákonné povinnosti” opírající se o tzv. “všeobecný či společný” nebo “veřejný zájem”, jež však ve skutečnosti lidské jedince udržuje v nesvobodném postavení a vazalském vztahu”.

Záměrem (a tedy i vytyčeným cílem) tohoto programu je společné konstruktivní tvoření “systémové změny pro blaho celku” zahrnující znovu nastolování spravedlivých poměrů v rámci daného společenství (státu/ČR) skrze  usměrňování jednání všech jedinců, kteří jsou občany ČR, včetně těch, kteří zastupují náš stát ve vztahu ke všem jeho příslušníkům i vůči jiným právním subjektům tak, aby tito jedinci při výkonu svojí zákonem svěřené kompetence odvozené od státní moci (jejímž zdojem jsou živé lidské bytosti v postavení občanů ČR), a to zejména:

a) ctili a respektovali “klíčové hodnoty” naší země (tj. svébytnost a důstojnost člověka a neporušitelnost bytostných/přirozených a občanských práv, které jsou chráněny ústavním pořádkem naší země, kdy “garantem právní ochrany těchto hodnot je sám stát, potažmo jeho vrcholné orgány, zejména pak ústavní soud”), dále

b) skrze konkrétní “akce a činy” konané v rámci programu na bázi “bytostné, legitimní a zákonné kompetence přednostně sami “dobrovolně” narovnali “pokřivené, neférové či nespravedlivé” podmínky pro fungování vzájemného vztahu.

c) v rámci svojí svěřené pravomoci či kompetence zajistili, aby tyto “poškozené hodnoty, které jsou klíčovými živoucími kvalitami lidství” podporovali a ctili v rámci dané “veřejnoprávní korporace”, a to bez vyjímky všichni příslušníci či členové daného stavovského či profesního stavu (bez ohledu na svoje národnostní cítění, ideologické smýšlení, popř. svoje společenské postavení, funkci či roli v dané veřejnoprávní korporaci) a aby dál nepoškozovaly “demokratické základy naší země” v rozporu s právními normami nejvyšší právní síly (ústavní pořadek naší země).

Harmonizační program pro členy ČAK (advokáty a koncipienty)

MAATčin harmonizační program pro členy ČAK (advokáty a koncipienty) se zaměřuje na “harmonizaci” (narovnání) pokřiveného právního vztahu s ČAK (korporací), které nejsou ze strany těchto členů uzavírány nebo udržovány z vlastní svobodné vůle (tj. dobrovolně), ale na základě “zákonné povinnosti” opírající se o tzv. “všeobecný či společný” nebo “veřejný zájem”, jež však ve skutečnosti lidské jedince udržuje v nesvobodném postavení a vazalském vztahu”.

Členy ČAK se stávající lidské bytosti na základě zákona o advokacii, kteří jsou jednak občany ČR a současně se ze své volby věnují výkonu “právnického povolání”, v rámci kterého se živí “činností spočívající v poskytování právních služeb”, zpravidla jako advokáti nebo jako koncipienti.

Záměrem (a tedy i vytyčeným cílem) tohoto programu je společné konstruktivní tvoření “systémové změny pro blaho celku” zahrnující znovu nastolování spravedlivých poměrů v rámci daného společenství (ČAK, potažmo ČR) skrze spravedlivého usměrňování jednání všech jedinců, kteří jsou občany ČR a současně i členy ČAK, včetně těch, kteří zastupují ČAK ve vztahu ke všem jejím členům i vůči jiným právním subjektům tak, aby tito jedinci při výkonu svojí zákonem svěřené kompetence odvozené od státní moci (jejímž zdojem jsou živé lidské bytosti v postavení občanů ČR), a to zejména:

a) ctili a respektovali “klíčové hodnoty” naší země (tj. svébytnost a důstojnost člověka a neporušitelnost bytostných/přirozených a občanských práv, které jsou chráněny ústavním pořádkem naší země, kdy “garantem právní ochrany těchto hodnot je sám stát, potažmo jeho vrcholné orgány, zejména pak ústavní soud”), dále

b) skrze konkrétní “akce a činy” konané v rámci programu na bázi “bytostné, legitimní a zákonné kompetence přednostně sami “dobrovolně” narovnali “pokřivené, neférové či nespravedlivé” podmínky pro fungování vzájemného právního vztahu.

c) v rámci svojí svěřené pravomoci či kompetence zajistili, aby tyto “poškozené hodnoty, které jsou klíčovými živoucími kvalitami lidství” podporovali a ctili v rámci dané “veřejnoprávní korporace”, a to bez vyjímky všichni příslušníci či členové daného stavovského či profesního stavu (bez ohledu na svoje národnostní cítění, ideologické smýšlení, popř. svoje společenské postavení, funkci či roli v dané veřejnoprávní korporaci) a aby dál nepoškozovaly “demokratické základy naší země” v rozporu s právními normami nejvyšší právní síly (ústavní pořadek naší země).

Vstup do příslušného harmonizačního programu

Úkolem “lidských bytostí” je se skrze svoji “duchovní tvořivost” a “vlastní autonomní chování” osvobodit z destruktivního “společenského vazalství” a tvořit s druhými jedinci takové vztahy, které toto vazalství nepodporují a navozují “svébytné, rovnocenné a harmonické (tedy partnerské) vztahy.

Máte upřímný zájem udělat něco opravdu “účinného a smysluplného” pro naše společenství (jehož jste bytostnou součástí), co vychází ze samotné podstaty universálního vědomí lidstva a jeho ducha, co opravdu podporuje bez rozdílu “blaho všech lidských jedinců, jako jednoho celku” (tedy celé společenství”)?

Máte chuť či zájem tvořit za/pro sebe i pro blaho ostatních (tj. pro všechny z nás), resp. „obrozovat“ takové lidské společenství, které na prvním místě ctí, respektuje a podporuje “tvořivost a jedinečnost lidské bytosti” včetně „rozkvětu pravé lidské podstaty – “autonomního ducha“, se kterým se pojí „jisté universální kvality a hodnoty lidství (jako je svébytnost, důstojnost a soběstačnost“) včetně „bytostných/přirozených práv patřící všem lidským bytostem bez rozdílu“ (tj. bez ohledu na “dočasnou osobnost/identitu/ego” lidských jedinců a jejich “společenské, pracovní či profesní postavení či roli “)

Pak máte možnost zapojit se do “harmonizačního programu” (MAATčin), který se zaměřuje v duchu spravedlnosti a s pomocí práva na “systémovou harmonizaci právního vztahu” existujícího mezi členy či příslušníky daného společenství (která je z právního pohledu korporací) a danou korporací, resp. jedinci, kteří tuto korporaci právně zastupují.

Tím se také zapojíte do spolutvoření celospolečenské systémové změny, která je žádoucí a ke které nás život skrze děje vede a směřuje.