“MAATčin kodex”
pro harmonické spolu-tvoření
v universálním jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch)

 1. “MAATčin Kodex” definuje harmonické tvoření člověka, které je v souladu jak s jeho legitimním “bytostným/vrozeným” postavením a právy suverénní bytosti, jakož i v souladu s pozitivním právem, tedy Ústavním pořádkem ČR a obecně závaznými normami (legalitou).  MAATčin kodex platí pro toho, kdo k němu dobrovolně přistoupí.

   

 2. Blaho či prospěch jedince a jeho vrozená svébytnost je nedotknutelná “hodnota” chráněná a podporovaná nejen universálním/bytostným/přirozeným právem člověka, ale i pozitivním právem ČR.  V tomto duchu má každý člověk právo žít svébytně (tj. rozhodovat se jen za sebe sama, podle sebe, svého vědomí a svědomí), přitom však nesmí škodit a působit újmu jiným, aby tím nenarušoval blaho ostatním (a tedy blaho).

   

 3. Člověk, který dobrovolně přistoupí k tomuto kodexu se dobrovolně (mimo rámec platné legislativy) zavazuje jednat v “universálním jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch), který je pro blaho jedince, stejně jako pro blaho celé společnosti.

   

 4. “Pro celek prospěšné a spravedlivé činění v MAATčin duchu” je “nekompromisní dobrovolné jednání pro své “osobní blaho” způsobem, který jednotně (energeticky ani materiálně) svými dopady “neškodí či nepůsobí újmu druhým” a ani záměrně “nemanipuluje” se “svébytnou vůlí člověka a je prakticky uskutečňováno v duchu Legitimní Legality (tento princip spravedlnosti uznává nejen tvořivou svrchovanou autonomní podstatu člověka, ale i jeho fyzické začlenění ve společnosti, které sebou obnáší respektování a ohled na klíčové hodnoty společnosti, demokratické základy a řád, na kterých naše společenství vzniklo a existuje).

    

 5. Při svých rozhodnutích a jednáních je člověk povinen respektovat a dodržovat základní hodnoty chráněné Ústavním pořádkem ČR, jakož i obecně platné zákony ČR, a to nejen jejich obsah, ale i jejich záměr a jejich právní sílu tak, aby svými činy podporoval svoji svébytnost, důstojnost a soběstačnost a totéž umožnil druhým. Nejvyššími hodnotami je svébytnost a důstojnost člověka a neporušitelnost jeho přirozených/vrozených práv, mezi které patří utvářet a prožívat svůj vlastní život (realitu bytí) podle svého vědomí a svobodných projevů vlastní svébytné vůle se kterou se pojí odpovědnost snést odpovědi Existence na tyto svoje projevy.

   

 6. “Pro celek prospěšné a spravedlivé činění v MAATčin duchu” je jednání čistě “etickým,” které vždy vychází z dobrovolnosti, tj. ze svébytného rozhodnutí jednat spravedlivě ve prospěch všech zúčastněných tak, aby žádnému z účastníků nevznikala jakákoli újma či škoda, popř. ztráta, která nemá buď (i) legitimně legální důvod a podklad v projevu svébytné vůle člověka a jeho činech, anebo (ii) by byla nespravedlivá z důvodu nelegitimnímu zásahu do “vrozené svrchované podstaty a svébytnosti vůle člověka” (která sebou nese svobodnou volbu svébytného projevu vůle a odpovědnost za její projevy).
 • Legalita – Legalita představuje právně harmonický stav, kdy určité jednání právního subjektu se výslovně opírá o určitou obecně platnou právní normu tvořící ústavní pořádek ČR, resp. konkrétní ustanovení. Legální jednání je jednání, které je v souladu se zněním zákona.
 • Legitimita – Legitimita představuje právně harmonický stav, kdy určité jednání právního subjektu je nejen právně legální (tj. v souladu s Ústavním pořádkem ČR), ale současně ctí záměr či účel aplikace právní normy včetně její právní síly ve vztahu k ostatním právním normám, dále neodporuje dobrým mravům a neporušuje přirozená/vrozená práva člověka, která jsou dle Ústavy ČR neporušitelná.
 1. V případě, kdy se člověk dostane do sporu či konfliktu, zavazuje se tento spor a konflikt řešit přednostně smírně a mimosoudně s podporou holistické průvodce spravedlností (Mgr. Daniely Šenarové), který stranám sporu pomůže v universálním jednotně prospěšném a spravedlivém duchu nalézt “objektivně spravedlivé řešení sporu”, které v prospěšném MAATčin duchu.

MAAtčin kodex je platný od 2.12.2021 a vztahují se na něho autorská práva